Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2022

6 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Avand in vedere Proiectul tehnic pentru “Extindere, reabilitare, demolare si dotare
scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova”.
Analizand referatul de specialitate prin care se propune actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani,
com.Puchenii Mari, jud. Prahova”
Vazand avizul secretarului si avizul comisiei de specialitate .
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ
11.02.2022
5 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 5 din 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Avizul secretarului comunei ,
In conformitate cu prevederile art.19 , alin (1) , (2) din Legea educatiei nationale
nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.22,23,24 din Metodologia
pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023,
aprobata prin Ordinul MEN nr.5511/2021 ;
-avizul conform nr.6120/14.12.2021 al ISJ Prahova;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
4 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raportul de specialitate si avizul
secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
-- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
11.02.2022
3 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-raportul de specialitate;
-avizul secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
2 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei
Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari:
-raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-referat de specialitate;
-avizul secretarului comunei;
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
1 15..01.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate;

avizul secretarului comunei;

avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului “Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”;

25.01.2022