Primăria Puchenii Mari

Viceprimar-Constantin Herea

Viceprimar Constantin HereaConform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuțiile viceprimarului sunt:

a) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

  •  ia măsuri împreună cu primarul sau în lipsa acestuia pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 din Legea nr. 215/2001;
  • prezintă consiliului local, rapoarte pe linie de mediu, administrarea păşunilor, paza comunală, alimentare cu apă, iluminat public;
  • prezintă, la solicitarea consiliului local şi alte rapoarte şi informări;
  • în lipsa primarului îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b) Urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;

c) Veghează la respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale adoptată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, împreună cu responsabilii de zonă din cadrul consilierilor locali asigură executarea hotărârilor consiliului local luate în baza acestui act normativ;

d)Răspunde de buna gospodărire a fodului locativ aflat în proprietatea privată a comunei;

e) Exercită control asupra activităţii din locurile special amenajate pentru vânzarea produselor animale şi vegetale şi propune consiliului local măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

f) Întocmeşte situaţiile de lucrări conform HCL prin care s-au aprobat normative proprii pentru lucrările executate cu utilajele primăriei, în regie proprie;

g) Ţine evidenţa orelor efectuate şi a lucrărilor realizate, controlează activitatea prestată de persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001;

h) Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

i) Ia măsuri pentru depozitarea deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza unităţii administrativ teritoriala, precum şi pentru decolmatarea căilor locale şi a podeţelor în vederea scurgerii apelor mari. Asigură ridicarea la timp a gunoiului menajer;

j) Urmăreşte şi asigură buna întreţinere şi fertilizare a păşunilor; 

k) Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de primar;

l) Se desemnează pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, urmăreşte aplicarea acesteia şi asigură instructajele de protecţie a muncii pentru toţi salariaţii din Primărie;

m) Se împuterniceşte pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniile de care răspunde.

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112